To provide you with the best experience on this website, cookies are used. By using the site it's assumed that you're happy with our use of cookies. However, you can change your cookie settings at any time. More info on cookies.
Allow cookies

Amodau a Thelerau’r Wefan

Yn yr Amodau a’r Telerau hyn cyfeiriwn at http://www.bikingconwy.ws, sy’n eiddo i ac yn cael ei weithredu dan reolaeth olygyddol a chyfarwyddyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

1. Derbyn Telerau
Trwy gyrchu cynnwys http://www.bikingconwy.ws ("y Wefan") rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan yr amodau a’r telerau a nodir yma ac rydych yn derbyn ein polisi preifatrwydd. Os ydych yn gwrthwynebu unrhyw un o’r amodau a’r telerau a nodir yn y cytundeb hwn ni ddylech ddefnyddio unrhyw un o’r cynhyrchion neu’r gwasanaethau ar y Wefan a’i gadael ar unwaith.

Rydych yn cytuno na fyddwch yn defnyddio’r Wefan i ddibenion anghyfreithlon, ac y byddwch yn parchu’r holl ddeddfau a rheoliadau perthnasol. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio’r Wefan mewn ffordd a allai amharu ar berfformiad, llygru cynnwys neu leihau ymarferoldeb cyffredinol y Wefan fel arall. Rydych yn cytuno hefyd i beidio â pheryglu diogeledd y Wefan neu geisio cael mynediad at fannau diogeledig neu wybodaeth sensitif.

Rydych yn cytuno i fod yn gyfan gwbl gyfrifol am unrhyw hawliad, traul, atebolrwydd, colledion, costau, yn cynnwys ffioedd cyfreithiol a ysgwyddir gennym ni, yn codi o dorri unrhyw un o’r amodau a’r telerau a nodir yn y cytundeb hwn.

2. Addasu
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cadw’r hawl i newid unrhyw ran o’r cytundeb hwn heb rybudd a byddir yn ystyried eich defnydd o’r Wefan yn dderbyniad o’r cytundeb hwn. Rydym yn cynghori defnyddwyr i edrych Amodau a Thelerau’r cytundeb hwn yn rheolaidd.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ddisgresiwn llwyr i addasu neu ddileu unrhyw ran o’r safle hwn heb rybudd neu atebolrwydd sy’n codi o weithred o’r fath.

3. Cyfyngu Atebolrwydd
Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn atebol dan unrhyw amgylchiadau am unrhyw iawndal anuniongyrchol, arbennig, neu ganlyniadol yn cynnwys unrhyw golli busnes, refeniw, elw, neu ddata mewn perthynas â’ch defnydd o’r Wefan.

Ni fydd dim o fewn y Cytundeb hwn yn gweithredu i nadu unrhyw atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy’n codi o ganlyniad i esgeulustod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ei weithwyr neu’i asiantiaid.

4. Hawlfraint
Mae holl eiddo deallusol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy megis nodau masnachu, enwau masnachu, patentau, dyluniadau cofrestredig ac unrhyw hawliau eiddo deallusol awtomatig eraill sy’n deillio o estheteg neu ymarferoldeb y Wefan yn aros yn eiddo Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Trwy ddefnyddio’r Wefan rydych yn cytuno i barchu hawliau eiddo deallusol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a byddwch yn ymatal rhag copïo, lawrlwytho, trosglwyddo, atgynhyrchu, argraffu, neu ecsbloetio i ddiben masnachol unrhyw ddeunydd a gynhwysir o fewn y Wefan.

5. Ymwadiadau
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac yn gyfredol. Er hynny, ni all Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu anhwylustod a achosir gan ddibyniaeth ar ddeunydd gwallus a gynhwyswyd ar y safle hwn.

Mae’r wybodaeth yn cael ei darparu ar y ddealltwriaeth nad yw’r wefan yn ymgymryd â rhoi cyngor ac ni ddylid dibynnu’n gyfan gwbl arni wrth wneud unrhyw benderfyniad cysylltiedig.

Mae’r wybodaeth a gynhwysir gyda’r Wefan yn cael ei darparu ar sail "fel y mae" heb unrhyw warantau’n cael eu mynegi neu’u hawgrymu fel arall yn ymwneud â chywirdeb, addasrwydd i’r diben, cyfaddasrwydd neu ddiogeledd unrhyw gydrannau o’r Wefan.

Nid ydym yn gwarantu argaeledd di-dor gwefan http://www.bikingconwy.ws ac ni allwn ddarparu unrhyw ddatganiad y bydd defnyddio’r Wefan yn ddi-wall.

6. Trydydd Partïon
Fe all y Wefan gynnwys hyperddolenni i wefannau a weithredir gan bartïon eraill. Nid ydym yn rheoli gwefannau o’r fath ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am, ac ni fyddwn yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â’u cynnwys. Nid yw’r ffaith ein bod yn cynnwys hyperddolenni i wefannau o’r fath yn golygu unrhyw gymeradwyaeth o farn, datganiad neu wybodaeth a gynhwysir mewn gwefannau o’r fath.

Mae digwyddiadau a restrir ar y wefan hon yn cynnwys y rheini a drefnir gan Gyngor Bwrdeistref Conwy yn ogystal â’r rheini a drefnir gan gyrff eraill. Mae rhai o’r cyrff hyn yn sefydliadau masnachol. Nid yw eu cynnwys ar y rhestriad Digwyddiadau yma yn datgan neu’n golygu unrhyw gymeradwyaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i’r digwyddiad, y trefnwyr neu’u barn. Nid ydym yn gwarantu cyhoeddi pob digwyddiad ac yn cadw’r hawl i ddileu rhestriadau.  Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am ddigwyddiadau y rhown gyhoeddusrwydd iddynt ar ein safle nad ydynt wedi’u trefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Dylid bob amser wneud ymholiadau pellach yn uniongyrchol gyda’r trefnwyr.

7. Toriad
Os ystyrir bod unrhyw un o ddarpariaethau’r Cytundeb hwn yn annilys neu’n anorfodadwy, bydd darpariaeth o’r fath yn cael ei dileu a bydd y darpariaethau sy’n weddill yn aros mewn grym.

8. Cyfraith Lywodraethol ac Awdurdodaeth
Bydd y Cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu gan gyfraith Lloegr ac mae unrhyw un sy’n defnyddio’r Wefan yn cytuno trwy hyn i gael ei rwymo’n unig gan awdurdodaeth llysoedd Lloegr heb gyfeirio at reolau sy’n rheoli’r dewis o ddeddfau.

9. Adborth
Os byddwch yn canfod unrhyw wybodaeth ar ein tudalennau gwe y credwch ei bod yn wallus neu’n amhriodol, hysbyswch ni ar tourism@conwy.gov.uk os gwelwch yn dda.

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Pethau i'w Gwneud

Math:
Ardal:
Allweddair:

Digwyddiadau

Math:
Ardal:
Allweddair:
Dyddiad

Bwyta

Math:
Ardal:
Allweddair:

Aros

Math:
Ardal:
Allweddair:

Fy Rhestr Fer

Croeso i'r Cynlluniwr Teithiau. Defnyddiwch yr offer hwn i greu eich taith eich hun neu ddewis o ystod cyffrous o deithiau sydd wedi'u dewis yn ofalus.

I greu eich Taith eich hun, cliciwch Add to Excursion i ychwanegu eitem i'ch basged Teithiau.